Mocni Razem - Akcja Charytatywna | Polityka prywatności RODO
15958
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15958,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-16.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

 

Nadrzędnym celem ManpowerGroup jest zapewnienie poufności, bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów, Pracowników, Kandydatów do Pracy oraz Użytkowników Serwisu jak również przejrzystość i zgodność z prawem w związku z ich przetwarzaniem. 

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – OŚWIADCZENIE O WSPÓŁADMINISTRACJI 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że Współadministratorami danych osobowych są spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup (dalej jako WADO): 

ManpowerGroup Sp. z o.o. – KRS 0000062137, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68 

MP Transactions Sp. z o.o. – KRS 0000339387, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68 

MP Services Sp. z o.o. – KRS 0000228311, siedziba: 00-105 Warszawa, ul. Prosta 68 

MP Actions Sp. z o.o. – KRS 0000234796, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68 

ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o. – KRS 0000373518, siedziba 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68 

MP Management Sp. z o.o. – KRS 0000482136, siedziba: 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87 

 

SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH 

Bezpośrednio od Podmiotów Danych w ramach prowadzonych procesów rekrutacyjnych, najczęściej poprzez wyrażenie przez Kandydata chęci wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym  poprzez formularze rekrutacyjne, konto kandydata, ankiety na targach pracy oraz drogą telefoniczną; 

Bezpośrednio od Podmiotów Danych uzyskane podczas korzystania przez Podmioty Danych ze strony internetowej; 

Bezpośrednio od Podmiotów Danych w momencie zatrudnienia pracownika (formularze zatrudnienia, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, B2B, skierowania na badania lekarskie); 

Bezpośrednio od Podmiotów Danych w momencie przystępowania do programów Benefitowych oraz szkoleń wewnętrznych; 

Pośrednio, w ramach udostępnienia danych przez innych administratorów na podstawie przepisów prawa, lub w jako procesor w ramach powierzenia dla realizacji celów wskazanych przez innego administratora; 

Pośrednio, w ramach wzajemnego udostępniania danych przez partnerów biznesowych, klientów i usługodawców, w tym danych kontaktowych reprezentantów i pracowników stron umów. 

Pośrednio, w ramach udostępniania danych osobowych przez podmioty trzecie i partnerów biznesowych.  

 

OBSZARY WSPÓŁADMINISTRACJI 

W ramach działalności Grupy Kapitałowej ManpowerGroup i wszystkich wchodzących w jej skład spółek zależnych wyróżniamy niżej opisane obszary współadministracji: 

– REKRUTACJA – obszar rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzony wspólnie w imieniu wszystkich spółek z wykorzystaniem wspólnej bazy danych kandydatów do pracy, 

– OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – pracowników wewnętrznych oraz zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje wspólny dla wszystkich spółek dział kadr i płac, 

– PAYROLL – obsługa płacowa pracowników zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje wspólny dla wszystkich spółek dział Payroll, 

– KSIĘGOWOŚĆ – prowadzona dla wszystkich spółek przez wspólny dział księgowości, 

– MARKETING I PUBLIC RELATIONS – realizowany przez osoby zatrudnione w WADO wspólnie dla wszystkich spółek, 

– OBSŁUGA I DORADZTWO PRAWNE – obszar współpracy z klientami, prowadzenie rejestru umów handlowych prze jeden dział prawny i umów z klientami. 

 

ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY 

– kandydaci do pracy; 

– pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych; 

– pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta; 

– pracownicy wewnętrzni WADO; 

– użytkownicy niniejszego serwisu internetowego; 

– pracownicy lub współpracownicy naszych Klientów lub Dostawców. 

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane: 

 1. a) w celu kontaktu zwrotnego tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania i uzyskania informacji o ofercie Współadministratorów – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. b) w celach realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, związanych z prowadzeniem serwisu internetowego, w tym analizowaniem korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. c) w celu realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zapewnienie rozliczalności zgodnie z RODO, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. d) w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa w pkt 9 – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f, a RODO);
 5. e) w celach marketingowych Współadministratorów, realizowanych w szczególności za pomocą usługi newsletter, wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 6. f) w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 7. g) w celu zawarcia umowy, wykonania umowy oraz realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 8. h) w celu realizacji obowiązków prawnych podmiotu zatrudniającego, wynikających zwłaszcza z przepisów prawa pracy oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH 

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych, których dane pozyskujemy bezpośrednio przysługuje (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo żądania od WADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w przypadku podmiotów danych, których dane zostały uzyskane bezpośrednio od podmiotów, których dane dotyczą – także prawo do przenoszenia danych. 

Informujemy, iż wyrażoną zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną. 

Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa poprzez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń (klik). Dla osób nie korzystających z Internetu, WADO zapewnia możliwość zgłoszenia żądania drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa lub przez osobiste złożenie żądania w siedzibie lub dowolnym oddziale WADO.  

Podmiotom Danych przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 

Ponadto informujemy że: 

– wobec Podmiotów Danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Podmiotów Danych nie będą co do zasady podlegały profilowaniu przez WADO. 

– w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 

Co do zasady, Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wobec której wobec której 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych. 

W niektórych przypadkach, w szczególności w związku z realizacją współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych lub koniecznością przekazania danych do potencjalnego pracodawcy, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych państw trzecich. W takim przypadku będą stosowane zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 46-49 RODO np. w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. 

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe, w zależności od celu i podstawy prawnej, możemy przekazywać częściowo lub w całości innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych najczęściej są: 

– klienci WADO, w tym przede wszystkim podmioty poszukujące kandydatów do pracy; 

– usługodawcy – podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i wg naszych wskazówek oraz w ściśle określonym przez nas celu; 

– dostawcy usług infrastrukturalnych,informatycznych, technicznych i konserwacyjnych; 

– dostawcy usług benefitowych; 

– instytucje publiczne – którym dane przekazywane są na podstawie przepisów prawa; 

– firmy audytorskie, doradcy podatkowi, kancelarie prawne i inne. 

 

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH 

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane. 

W przypadku przetwarzania danych: 

 1. a) na podstawie zgody Użytkownika – dane Użytkownika będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;
 2. b) w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Współadministratorów obowiązkami prawnymi – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;
 3. c) w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkownika (profilowania) – dane Użytkownika będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu lub cofnięcia zgody;
 4. d) w celu zawarcia, wykonania, realizacji umowy – do czasu zakończenia współpracy i upływu okresów przedawnienia;
 5. e) w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Współadministratorów – dane będą przetwarzane do czasu realizacji uzasanionych interesów WADO lub uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

W przypadku  procesów rekrutacyjnych okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został ustalony na okres 1 miesiąca od daty zakończenia bieżącej rekrutacji , a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji –  przez okres do lat 3 lat od złożenia aplikacji lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze. 

Po zakończeniu procesu rekrutacji dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. f RODO. 

W przypadku  danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa WADO stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 

W przypadku danych przetwarzanych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu WADO, poza stosunkiem umownym, dane przetwarzamy tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach działalności jako WADO (stosowną uchwałą jako każda ze spółek) powołaliśmy jednego, wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą e-maila: [email protected], drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa oraz przez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń (klik).